Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

naobcasach
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
naobcasach
7899 e57f
Reposted fromtowo85 towo85 viamaruuda maruuda
naobcasach
Reposted fromshakeme shakeme viamaruuda maruuda
naobcasach
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawildgirl wildgirl
naobcasach
7829 a4c3
naobcasach
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawildgirl wildgirl
naobcasach
9357 ef4e 500
Reposted frommonstrum monstrum
naobcasach
Pozwala ci być obok. A nie ma lepszego miejsca, niż obok.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viawildgirl wildgirl
9098 0468
Reposted fromLittleJack LittleJack viapiehus piehus
naobcasach
1867 3ade
Reposted fromcarmenluna carmenluna viapiehus piehus
naobcasach

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viadotkliwie dotkliwie
naobcasach
naobcasach
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viajunior13 junior13
naobcasach
9676 b02a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
naobcasach
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Halina Poświatowska
Reposted frommarysia marysia viajeszczenie jeszczenie
naobcasach
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
naobcasach
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viajunior13 junior13
naobcasach
1607 3aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezzmusic nezzmusic
naobcasach
3465 2e89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezzmusic nezzmusic
naobcasach
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson vianezzmusic nezzmusic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl